Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Što treba znati nakon diplomiranje

Što treba znati nakon diplomiranja

SADRŽAJ
I.OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
1. Propisi
2. Plan i program pripravničkog staža
2.1. Rad u 
ustanovi polikliničko
-konzilijarne i specijalističke stomatološke 
zdravstvene zaštite
2.2. Rad u ustanovi primarne stomatološke zdravstvene zaštite
3. Način obavljanja pripravničkog staža
4. Ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o volontiranju
5. Pripravnička knjiţica
6. Provođenje pripravničkog staţa
7. Stručni ispit
II.
OBVEZA UČLANJENJA U HRVATSKU STOMATOLOŠKU KOMORU
1. Propisi
2. Članstvo
III.ISHOĐENJE ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA)
1. Propisi
2. Odobrenje za samostalan rad
3. Izdavanje odobrenja za samostalan rad
4. Obnavljanje odobrenja za samostalan radIV.
SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA STOMATOLOGIJE
1. Propisi
2. Specijalizacije
u stomatologiji
3. Odobrenje za specijalizaciju
4. Obavljanje specijalizacije
5. Specijalistički ispit
V.POČETAK RADA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI, ZDRAVSTVENOJ 
USTANOVI ILI TRGOVAČKOM DRUŠTVU
ZA OBAVLJANJE 
ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
1. Propisi
2. Način obavlja
nja stomatološke djelatnosti
3. Minimalni uvjeti za obavljanje stomatološke djelatnosti
3.1. Prostor
3.2. Medicinsko
-
tehnička oprema
3.3. Osoblje
4. Stomatološka ordinacija
5. Grupna praksa
6. Zdravstvena ustanova
7. Trgovačko društvo
8. Postupak otvaranja
ordinacije, grupne prakse, zdravstvene ustanove ili 
trgovačkog društva
8.1. Osnivanje stomatološke ordinacije
8.2. Osnivanje zdravstvene ustanove
8.3. Osnivanje trgovačkog društva 
za obavljanje zdravstvene djelatnosti
VI.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA S HRVATSKIM ZA
VODOM ZA 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1. Propisi
2. Osnovna mreža
3. Standardi i normativi
VII.
RAD U STRUCI
I. OBAVLJANJE 
PRIPRAVNIČKOG STAŽ
A I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
1. PROPISI
1. Pravilnik o pripravničkom staţu zdravstvenih djelatnika („Narodne novine“ br. 
18/94, 20/94, 21/95, 47/95, 39/96, 62/96, 58/99, 130/99 i 11/03) 

za doktore 
stomatologije: 18/94 i 20/94;
2. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
(„Narodne novine“ br. 7/07)
2

PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŢA
Svi zdravstveni radnici, pa tako i doktori stomatologije, obvezni su nakon završenog 
obrazovanja obaviti pripravnički staž
Pripravnički staţ je rad pod nadzorom kojim se 
doktor stomatologije osposobljava za samostalan
rad u okviru svoje struke 

stomatologije. Pripravnički staţ se obavlja prema propisanom planu i programu. 
Planom se utvrđuje raspored i trajanje rada u pojedinim stručnim jedinicama. 
Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se pripravnici osposobljavaju za 
samostalan rad.
Pripravnički staţ za doktore stomatologije 
traje godinu dana

Program pripravničkog staţa obuhvaća dvije stručne cjeline:
a/
rad u ustanovi polikliničko
-
konzilijarne i specijalističke stomatološke zdravstvene 
zaštite i
b/
rad u ustanovi primarne stomatološke zdravstvene zaštite.
Sadrţaj i trajanje pripravničkog staţa podijeljeni su po stručnim jedinicama na 
slijedeći način:
2. 1. 
RAD U USTANOVI POLIKLINIČKO
-
KONZILIJARNE I SPECIJALISTIČKE 
STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

6 mjeseci
1. Dječja stomatologija (pedodoncija) 

2 mjeseca
-
uzimanje anamneze i prvi klinički pregled djece predškolske i školske dobi,
-
sustavni pregledi zuba predškolske i školske djece te izračunavanje KEP
-
a, KIO i KIZ
-
a,
-
izradba plana liječenja predškolske i školske djece,
-
primjena postupka za kontrolu ponašanja djece u pedodontskoj ambulanti,
-
liječenje karijesa i ispuni na zubima u predškolske i školske djece,
-
davanje topikalne i infiltracijske anestezije,
-
ekstrakcije mliječnih zuba,
-
anamneza, pregled i dijagnosticiranje dentofacijalnih ozljeda u djece predškolske i 
školske dobi,
-
hitni terapijski postupci kod jednostavnih i kompliciranih ozljeda mliječnih i mladih 
trajnih zuba,
-
upoznavanje s principima postupka i rada u djece sa smetnjama u razvoju i 
zdravstveno ugrožene djece,
-
izradba preventivnih ispuna
i pečaćenje fisura i jamica na mladim trajnim zubima,
-
različiti oblici topikalne aplikacije fluorida (otopine, gelovi, lakovi, aplikacije u žici sa 
spužvom i dr.),
-
provođenje zdravstvenog odgoj
a (upute o dijeti i oralnoj higijeni).
2. Bolesti zuba, usta i parodonta 

1 mjesec
-
uzimanje anamneze i klinički pregled bolesnika,
-
testiranje i procjena oralne higijene,
-
dijagnosticiranje i liječenje akutnih upala zuba i parodonta,
-
endodontsko liječenje zuba s normalnom morfologijom endodontskih prostora,
-
punjenje korijenskih kanala i konačna rekonstrukcija zuba amalgamom ili 
kompozitnim ispunom,
-
primjena adhezijskih postupaka u rekonstrukciji krune zuba,
-
dijagnosticiranje bolesti paro
donta i tera
pijski postupci,
-
analiza i interpretacija intraoralnih ekstraoralnih rendgenograma,
-
dijagnosticiranje i liječenje akutnih upala pulpe,
-
dijagnostika i hitni terapijski postupci kod akutnih apscesa parodonta,
-
dijagnosticiranje i liječenje gingivitisa i parodontitisa.
3. Ortodoncija 

1 mjesec
-
upoznavanje s postupkom dijagnosticiranja ortodontskih anomalija i uzimanje 
anamnestičkih podataka,
-
upoznavanje s postupcima iz domene interceptivne ortodoncije,
-
upoznavanje s etiologijom ortodontskih anomalija 
(ulogom genetskih i vanjskih 
činitelja) te mogućnosti njihove prevencije,
-
upoznavanje s interdisciplinarnom suradnjom ortodonta i pedodonta, te općeg 
stomatologa,
-
upoznavanje sa značenjem očuvanja mliječnih zuba za pravilan razvoj okluzije, te mjerama pr
evencije kod preranog gubitka mliječnih zuba,
-
upoznavanje s indikacijama za izradbu čuvara prostora i njihovim vrstama,
-
upoznavanje s primjenom i djelovanjem kosine, vestibularne ploče, podbradne kape 
i mioterapijskih postupaka.
4. Stomatološka protetika 

1 mjesec
-
anamneza i klinički pregled,
-
indikacije za izradbu različitih stomatološko
-
protetskih nadomjestaka,
-
upoznavanje s kliničkim aspektima bioloških, fizioloških i stručnih temelja pri izradbi 
stomatološko
-
protetskih nadomjestaka,
-
uzimanje anatomskih i funkcijskih otisaka i primjena ostalih kliničkih postupaka u 
izradbi potpunih i djelomičnih zubnih proteza,
-
sudjelovanje u izradbi akrilatnih i fasetiranih krunica,
-
otisci i izradba lijevanih dogradnji zuba i krunica,
-
upoznavanje s kliničkim fazama izradbe mostova,
-
upoznavanje s laboratorijskim fazama izradbe krunice, mostova i proteza,
-
upoznavanje s laboratorijskim fazama izradbe proteza s lijevanom metalnom bazom.
5. Oralna i maksilofacijalna kirurgija 

1 mjesec
-
anamneza i klinički pregled bolesnika,
-
dijagnosticiranje ozljeda, upalnih i tumorskih tvorbi u maksilofacijalnoj regiji,
-
davanje lokalnih i provodnih infiltracijskih anestezija,
-
upoznavanje s davanjem opće anestezije (narkoze) za oralno
-
kirurške zahvate,
-
ekstrakcije zuba i 
alveotomije,
-
liječenje apscesa odontogene naravi,
-
sudjelovanje u zbrinjavanju hitnih stanja kod fraktura alveolnih nastavaka i čeljusti u 
cijelosti,
-
upoznavanje s hitnim stanjima i terapijskim postupcima za njihovo rješavanje 
(npr. anafilaktički šok, kordijalne smetnje i dr.),
-
kirurško liječenje apscesa u cervikofacijalnom području.
2. 2. 
RAD U USTANOVI PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

6 mjeseci
Boravak pripravnika u ustanovi primarne zdravstvene zaštite ima za svrhu 
upoznavanje i aktivno s
udjelovanje u slijedećim aspektima primarne zdravstvene 
stomatološke zaštite:
-
epidemiološka analiza zastupljenosti bolesti zuba i parodonta i procjena potrebnog 
liječenja,
-
epidemiološka analiza dentalnog i oralnog zdravlja djece predškolske i školske dobi,
-
upoznavanje s načinom i oblicima suradnje s polikliničko
-
konzilijarnom 
stomatološkom zaštitom,
-
način i oblici suradnje s ostalim oblicima zdravstvene zaštite (opća medicina, 
školska medicina i dr.),
-
vrste i vođenje zdravstvene dokumentacije,
-
upozna
vanje s oblicima primarnih preventivnih mjera za prevenciju karijesa i 
parodontopatija,
-
provođenje prevencije karijesa preparatima fluorida,
-
sudjelovanje u radu savjetovališta za trudnice i novoroĎenčad (preventivne mjere i 
sustavni pregledi usta i zubi;
savjeti o ishrani i oralnoj higijeni),
-
provođenje zdravstvenog odgoja u školama u svrhu prevencije bolesti zuba i usta 
(predavanja, filmovi, brošure, plakati),
-
liječenje karijesa zuba i bolesti zubne pulpe,
-
odstranjivanje subgingivnog i supragingivnog 
kamenca,
-
pregled pacijenta za stomatološke protetske nadomjestke, planiranje i provedba 
liječenja,
-
kliničke faze izradbe i djelomične proteze,
-
davanje uputa o nošenju protetskih radova i oralnoj higijeni,
-
sudjelovanje u radu laboratorija za stomatološku protetiku i upoznavanje s fazama 
izradbe krunica, mostova i proteza.

zdravstvenu djelatnost, odnosno doktor stomatologije koji ima privatnu praksu ili kod 
kojeg je doktor stomatologije u radnom odnosu. Prilikom dostave prijedloga za 
odobrenje specijalizacije, potrebno je dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta.
Uz prijedlog za odobrenje specijalizacije ministarstvu je potrebno dostaviti 
pisanu 
suglasnost
osobe koja je preuzela obvezu mentora.
Mentor mora biti stručnjak iste 
specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje 10 godina 
specijalističkog staža, uz dokazane pedagoške sposobnosti i sklonosti.
Ako doktor stomatologije 

privatnik osobno traţi specijalizaciju obvezan je prilikom 
zahtjeva za odobrenje specijalizacije dostaviti i ime zaposlenog doktora stomatologije 
koji će ga mijenjati za vrijeme trajanja specijalizacije.
4. OBAVLJANJE SPECIJALIZACIJE
Dio specijalizacije u trajanju od najmanje dvije godine mora se obavljati na 
fakultetima i klinikama u kojima su zaposleni mentori, s time da tu specijalizacija 
obvezno počinje i završava.
Troškove specijalizacije snosi specijalizant ili njegov poslodavac, odnosno tijelo 
pravne osobe za čije se potrebe specijalizacija odobrava.
Specijalizant započinje s obavljanjem specijalističkog usavršavanja u roku od mjesec 
dana od dana primitka rješenja o odobrenju specijalizacije.
Specijalizant obavlja 
specijalizaciju u radnom vremenu od 40 sati tjedno. Program specijalizacije provodi 
se bez prekida (iznimka su po
rodiljni dopust, komplikacije u trudnoći, bolest i 
izvršenje vojne obveze). Ako je prekid opravdan, specijalizacija se produžuje za 
vrijeme za koje je prekid trajao.
Specijalistički staž upisuju u specijalističku knjižicu mentor i voditelji pojedinih jedinica 
u kojima specijalizant obavlja specijalističko usavršavanje prema propisanom planu i 
programu.
5
. SPECIJALISTIČKI ISPIT
Nakon obavljenog programa specijalističkog usavršavanja s
pecijalizant polaže 
specijalistički ispit. Specijalistički ispit se polaţe najkasnije u roku od 6 mjeseci od 
završetka specijalističkog usavršavanja.
Ministar zdravstva može specijalizaciju obavljenu u inozemstvu, uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Hrvatske stomatološke komore priznati u cijelosti ili djelomično 
ako program specijalističkog staža provedenog u inozemstvu bitno ne odstupa od 
programa vaţećeg na području Republike Hrvatske.
V. POČETAK RADA U 
STOMATOLOŠKOJ 
ORDINACIJI, 
ZDRAVSTVENOJ 
USTANOVI I
LI TRGOVAČKOM DRUŠTVU
ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE 
DJELATNOSTI
1. 
PROPISI
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
2. Zakon o stomatološkoj djelatnosti
3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko
-
tehničke 
opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 90/04)
2. 
NAČIN
OBAVLJANJA DJELATNOSTI
Stomatološka djelatnost moţe se obavljati u:
-
privatnoj praksi,
-
grupnoj praksi,
-
zdravstvenoj ustanovi,
-
trgovačkom društvu.
3. 
MINIMALNI UVJETI ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKE DJELATNOSTI
(bez obzira na način obavljanja djelatnosti)
3. 1. 
PROSTOR
Građevina u kojoj se nalazi prostor za obavljanje stomatološke djelatnosti mora 
udovoljavati propisanim sanitarno
-
tehničkim i higijenskim uvjetima. Visina prostora 
treba biti 260 cm i moraju biti osigurana parkirališna mjesta i pristup osobama s 
invaliditetom u kolicima (članak 2. Pravilnika). Prostor također mora udovoljavati 
propisanim uvjetima i biti adekvatno opremljen (članak 3.
-
8. Pravilnika). 
Napominjemo da je u ovom trenutku još uvijek propisana obveza da vrata sanitarnog 
čvora za bolesnike moraju imati širinu od najmanje 110 cm, a u prostoriji se moraju 
nalaziti rukohvati.
Stomatološka ordinacija mora imati slijedeće prostorije:
prostoriju za pregled bolesnika, najmanje 
12 m2, a njena širina ili duţina ne smije biti 
manja od 3 m,
prostoriju za medicinsku sestru, najmanje 12 m2,
prostor za medicinsku dokumentaciju,
čekaonicu najmanje 9 m2, a njena širina ili duţina ne smije biti manja od 3 metra,
sanitarni čvor za zaposlenike,
sanitarni čvor za bolesnike koji mora imati ulazna vrata širine najmanje 110 cm te 
rukohvate.
Prostorija za pregled i obradu bolesnika u stomatološkoj ordinaciji površine 12 m2 
moţe imati samo jednu stomatološku aparaturu s fiziološkom stolicom.Ako
prostorija za pregled bolesnika u kojoj je jedna fiziološka stolica ima više od 20 
m2, nije potrebna posebna soba za pripremu i medicinsku dokumentaciju.
3. 2. 
MEDICINSKO
-
TEHNIČKA OPREMA
Minimalna oprema kojom mora raspolagati doktor stomatologije u ordinaciji 
propisana je stavkom 4. članka 14. Pravilnika. U sada vaţećem Pravilniku greškom je 
propisana obveza istovremenog posjedovanja sterilizatora i autoklava, koja će biti 
ispravljena prilikom donošenja novog Pravilnika.
3. 3. 
OSOBLJE
Za puno radno vrijeme od 8 sati, u ordinaciji uz doktora stomatologije treba biti 
zaposlena
medicinska sestra. 
U stomatologiji nisu propisani različiti uvjeti za otvaranje polivalentnih i specijalističkih 
ordinacija. 
4.
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Doktor stomatologi
je moţe imati samo jednu stomatološku ordinaciju s najmanje 
jednom stomatološkom jedinicom, gdje obavlja poslove privatne prakse osobno. 
Doktor stomatologije moţe pored privatne ordinacije osnovati zubotehnički laboratorij 
za potrebe obavljanja privatne 
prakse koja mu je odobrena. U tom slučaju obvezan je 
u laboratoriju zaposliti u radnom odnosu odgovarajući broj zubnih tehničara.
Ukoliko 
želi otvoriti laboratorij 
i za potrebe drugih ordinacija, doktor stomatologije moţe uz 
svoju ordinaciju otvoriti zdrav
stvenu ustanovu ili trgovačko društvo.
U istoj ordinaciji mogu obavljati privatnu praksu dva tima doktora stomatologije u 
smjenskom radu.
Doktor stomatologije kao nositelj stomatološke ordinacije, moţe obavljati privatnu 
praksu u timu s jednim ili više 
zdravstvenih radnika srednje ili više stručne spreme 
(stomatološki asistent, medicinska sestra).
5. 
GRUPNA PRAKSA
Doktori stomatologije mogu se udruţivati u grupnu praksu u kojoj svaki doktor 
stomatologije zadrţava svoju neovisnost i vlastitu odgovornost.
Doktori stomatologije u grupnoj praksi mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarni 
čvor. Pristup sanitarnom čvoru za bolesnike mora biti izravno iz čekaonice.
6. ZDRAVSTVENA USTANOVA
Od 
predviđenih 
zdravstvenih ustanova, doktor stomatologije moţe os
novati 
samo 
polikliniku. 
Poliklinika je ustanova u kojoj se obavlja specijalističko
-
konzilijarna 
zdravstvena zaštita. Kad se poliklinika osniva kao samostalna ustanova, djelatnost se 
mora obavljati najmanje u dvije ordinacije različitih ili istih specijali
stičkih djelatnosti, 
odnosno u jednoj ordinaciji specijalističke djelatnosti i laboratoriju. 
Sve ordinacije 
moraju udovoljavati propisanim uvjetima s obzirom na prostor, opremu i osoblje.
Čekaonica za dvije i više ordinacija u poliklinici može biti zajedni
čka.
Poliklinika mora 
za svaku svoju djelatnost zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 
najmanje jednog doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane specijalnosti, 
ovisno o djelatnostima poliklinike.
8. 1. 
OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE
Faza I Prilozi uz zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju uvjeta za osnivanje privatne 
prakse
Sukladno čl. 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne no
vine», br. 121/03
, 48/05 i 85/06)


Stručnog povjerenstva za utvrđivanje propisani
h uvjeta.
VI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO 
OSIGURANJE O PROVOĐENJU STOMATOLOŠKE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG 
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
1. 
PROPISI
1. 
Osnovna mreţa zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 188/04)
2. 
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 142/06, 11/07, 80/07 i 134/07),
3. 
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja („N
arodne novine“ br. 142/06, 143/06, 11/07, 
41/07, 96(07, 117/07, 119/07, 130/07, 134/07, 34/08, 45/08, 85/08 i 90/08),
4. 
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja („Narodne novine“ br. 11/07, 40/07, 117/07, 11
/08, 21/08, 45/08 i 85/08).
2. OSNOVNA MREŽA
Stomatološka djelatnost moţe se obavljati u sklopu 
osnovne mreţe zdravstvene 
djelatnosti

zaključuje se
ugovor o provoĎenju stomatološke zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
ili izvan 
osnovne mreţe.
Osnovnom mreţom zdravstvene djelatnosti određuje se za područje Republike 
Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave 
potreban broj 
zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava te privatnih zdravstvenih radnika s kojima 
Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.
Mjerila za određivanje osnovne mreže utvrđuju se planom zdravstvene zaštite 
uvažavajući zdravstveno stanje, broj, dobnu i socijalnu strukturu stanovništva, 
jednake uvjete, odnosno
mogućnosti za korištenje zdravstvenih usluga, 
potreban 
opseg pojedine djelatnosti, stupanj urbanizacije područja, prometne povezanosti, 
specifičnosti naseljenosti te dostupnosti na demografski ugroţenim područjima, 
osobito na otocima, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske 
mogućnosti.
Osnovnu mrežu na prijedlog ministra nadleţnog za zdravstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju HZZO
-
a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadleţnih 
komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donosi 
Vlada Republike Hrvatske.
3. STANDARDI I NORMATIVI
Za stomatološku (polivalentnu) zdravstvenu zaštitu propisan je normativ od 2.200 
osiguranih osoba/stanovnika. Doktor stomatologije mora imati za sebe opredijeljen 
minimalni propisani broj osiguranih osoba (1.100), odnosno ne može
sklopiti ugovor 
za više opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih 
osoba po timu (3.300).
Doktor stomatologije koji prvi put sklapa ugovor o provođenju stomatološke zaštite kao
izabrani doktor može
imati kao minimalan broj 880 osiguranih osoba. 
Za potrebe popune Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, HZZO raspisuje natječaj 
za sklapanje ugovora za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja. Ugovor se 
sklapa na razdoblje od 3 godine.
Cijene stomatološke zaštite
na primarnoj razini
, utvrđene su 
različito za svaku dobnu skupinu 
: od 0 do 3 godine; od 3 do 18 godina i iznad 18 godina.
VII. RAD U STRUCI
Doktori stomatologije obavljaju svoju djelatnost prema zakonskim i podzakonskim 
propisima koje donose drţavna tijela i institucije te općim aktima Hrvatske 
stomatološke komore. Kako bi se upoznali s vašim pravima i obvezama, upućujemo 
vas na web stranicu Komore , na kojoj se nalaze svi opći akti Komore i 
korisni linkovi.

Jasminka Polić, dipl. iur.

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register