Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Kučni red

Kučni red

 

Na osnovu člana 29. Statuta direktor
VŠPM „Primus“
Gradiška, 21.07.2010.
godine donio je ODLUKU o kućnom redu:

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se kućni red
u VŠPM „Primus“ Gradiška
(u daljem tekstu: Visoka škola).

 

Član 2.

 

Kućnim se redom:
•utvrđuju pravila i obveze ponašanja u
unutrašnjem i vanjskom prostoru,
•utvrđuju pravila međusobnih odnosa studenata,
nastavnog osoblja i zaposlenih,
•utvrđuje radno vrijeme,
•utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno
neprihvatljivih oblika ponašanja,
•utvrđuje način postupanja prema imovini.

 

Član 3.

 

Ova Odluka odnosi se na sva lica za vrijeme
njihova boravka u prostoru Visoke škole.

 

Član 4.

 

Ova Odluka obvezno se ističe na
vidnom mjestu Visoke škole.

 

Član 5.
Studenti, nastavno osoblje i radnici škole,
te druga lica mogu boraviti u prostoru
Visoke škole tokom radnog vremena.

Član 6.

U prostoru Visoke škole zabranjeno je:
•pušenje,
•nošenje oružja,
•uništavanje inventara Visoke škole,
•bacanje smeća, i dr.,
•unošenje i konzumiranje alkohola i
narkotičnih sredstava,
•unošenje sredstava, opreme i uređaja
koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
•igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
•unošenje materijala neprimjerenog sadržaja,
•reklama i prodaja svih proizvoda koji
nisu u skladu s ciljevima obrazovanja,
•dovođenje životinja,
•svako drugo ponašanje neprimjereno
statusu lica i ugledu obrazovne ustanove

 

Član 7.

 

Zaposleni su dužni kulturno se odnositi
prema studentima i drugim osobama koje borave u školi.

 

Član 8.

 

Studenti mogu boraviti u Visokoj školi
u vrijeme određeno za nastavu i
ostale oblike nastavnog rada.

 

Član 9.

 

Zaposleni, nastavno osoblje i
studenti su dužni:
•čuvati ugled i dostojanstvo
Visoke škole, nastavnika i
saradnika, zaposlenih i studenata
•kulturno se ponašati za
vrijeme boravka u školi i
izvan nje, odnosno
poštovati pravila ponašanja
u prostoru, u skladu sa
etičkim načelima
akademskog građanina,
•dolaziti na nastavu i
nastavne aktivnosti i
posao uredno i
primjereno obučen što i
sključuje izazovno odijevanje i
dekoltirane majice, majice bez
rukava, kratke suknje 5 cm iznad
koljena, kratke pantalone,
šorceve, tregerice, atletske
majice, klompe, papuče,
japanke, trenerke i sl.,
adekvatno oblačenju za
plaže i neobaveznom privatnom stilu.
U smislu prethodne alineje
primjereno obučen zaposleni
podrazumijeva neprelaženje
granice dobrog ukusa u
oblačenju po bontonu
karakterističnom za
obrazovnu ustanovu
na kojoj se odvija
nastava i nastavni
proces te druge
aktivnosti specifične
za obrazovnu
djelatnost i rad sa
strankama.
Neprimjereno obučenom
studentu može biće onemogućeno
prisustvovanje nastavi i
drugim nastavnim aktivnostima.
Neprimjereno obučen zaposleni
udaljiće se sa radnog mjesta i
ustanove uz posljedice
predviđene propisima koji uređuju radne odnose.

 

Član 10.

 

Prije početka nastave i drugih
nastavnih oblika studenti su
obvezni biti pripremljeni za
rad i nesmetano odvijanje
nastave i nastavnog procesa.

 

Član 11.

 

Na nastavi student ne smije koristiti
mobilni telefon, i druge slične uređaje
kojim se ometa izvođenje nastave i
nastavnog procesa. Korišćenje
prijenosnog računara (laptop) na
nastavi zavisi od oblika izvođenja nastave.

 

Član 12.

 

Studenti, nastavnici i zaposleni
su dužni uljudno se odnositi jedni
prema drugima, s maksimalnim
uvažavanjem ličnosti i pozicije
koju obavljaju.

 

Član 13.

 

Radno vrijeme administrativnog
i pomoćnog osoblja je od 08:00
do 15:00 sati i raspoređeno je u
šestodnevnoj radnoj sedmici.
Nastavnici i saradnicu u okviru
40.-časovnog radnog vremena
ostvaruju nastavu i nastavni proces
prema utvrđenom rasporedu, odnosno planu rada.

 

Član 14

.
Zaposleni su dužni dolaziti na posao
i odlaziti s posla prema rasporedu
radnog vremena, s tim da svoje
radno mjesto ostave uredno i čisto
za početak rada slijedećeg radnog
dana. Zaposleni za vrijeme radnog
vremena obavezni su nositi identifikacione
kartice. Način evidencije prisustva
na radu određuje direktor.

 

Član 15.

 

Raspored radnog vremena direktora
i drugih lica u vezi s prijemom stranaka
obvezno se ističe na adekvatnom mjestu
u Visokoj školi.

 

Član 16.

 

Materijali se mogu unositi i iznositi za
vrijeme radnog vremena, a izvan
radnog vremena samo uz odobrenje
direktora.

 

Član 17.

 

Zaposleni u saradnji s upravom dužni su se
brinuti da se prema licima koji traže
određene informacije vezane za upis,
nastavu i nastavni proces i sl.,
postupa s pažnjom i pruže potpune
tražene informacije bilo neposredno,
telefonskim ili nekim drugim uobičajenim
vidovima komuniciranja. Informacije
moraju biti kratke, jasne i sadržajne
i nedvosmislene.

 

Član 18.

 

Svakome je zabranjeno izražavanje
diskriminacije na osnovi rasne ili
etničke pripadnosti ili boje kože, spola,
jezika, vjere, političkog ili drugog
uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog
porijekla, imovnog stanja, članstva
u građanskim udruženjima, obrazovanja,
društvenog položaja, bračnog ili
porodičnog statusa, dobi, zdravstvenog stanja,
invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog
identiteta, izražavanja ili polne orijentacije.

 

Član 19.

 

Zabranjen je svaki oblik nasilja,
izražavanja neprijateljstva,
nesnošljivosti i drugo neprimjereno
ponašanje. Svatko je dužan
upozoriti lice koje protivpravnim
činjenjem krši zabranu iz stava 1.
ovoga člana. Od lica koje i nakon
upozorenja iz stava 2. ovoga člana
nastavi s kršenjem zabrane iz stava 1.
ovoga člana, treba zatražiti da se
udalji iz prostora protivpravnog činjenja.
Ako se lice ne udalji iz prostora
protivpravnog činjenja, svatko
se treba za pomoć obratiti najbližoj policiji.

 

Član 20.

 

Zaposleni, studenti i druga lica
koje borave u prostoru visoke škole,
dužni su se brinuti o imovini škole
prema načelu dobrog domaćina.

 

Član 21.

 

Zaposleni, studenti i nastavnici
moraju se racionalno koristiti
sredstvima škole koja su im
stavljena na raspolaganje.
Svaki uočeni kvar na
instalacijama električne struje
, plina ili vodovoda, grijanja ili
drugi kvar obvezni su prijaviti
direktoru ili drugom po funkciji
odgovornom licu.

 

Član 22.

 

Nakon isteka radnog vremena
zaposleni su dužni uredno
pospremiti radne materijale,
zatvoriti prozore, isključiti
električne aparate i zaključati
radne prostorije.

 

Član 23.

 

Studenti su dužni čuvati
obrazovna i nastavna sredstva,
a knjige posuđene u biblioteci
pravovremeno neoštećene vratiti.

 

Član 24.

 

Zaposleni, studenti i druge
osobe odgovorne su za štetu
koju učine na imovini Visoke
škole prema Zakonu o obligacionim odnosima.

 

Član 25.

 

Postupanje suprotno odredbama
ove Odluke, predstavlja težu povredu
, za koje se može pokrenuti disciplinski
postupak.Najbliži oblik disciplinske mjere
je opomena, a najoštriji prestanak
ostvarenog statusa.Osobu koja za
vrijeme boravka u prostoru Visoke
škole krši red, udaljuje se iz prostora škole.

 

Član 26.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register